Page values for "Daikoukai Jidai Gaiden/Reception"

"filerefs" values

nameDaikoukai Jidai Gaiden/Reception
file
filepage1
nameDaikoukai Jidai Gaiden/Reception
fileSaturnFan JP 1998-02 19980130.pdf
filepage161
nameDaikoukai Jidai Gaiden/Reception
fileSaturnFan JP 1998-06 19980327.pdf
filepage76
nameDaikoukai Jidai Gaiden/Reception
fileSSM JP 19980206 1998-04ex.pdf
filepage187
nameDaikoukai Jidai Gaiden/Reception
fileSnGwSISDRZK Book JP.pdf
filepage12