Page values for "Sakura Taisen 2: Kimi, Shinitamou Koto Nakare/Merchandise"