Cite This Page

Bibliographic details for Shutokou Battle '97: Tsuchiya Keiichi & Bandou Masaaki/Reception