Mamono Hunter Youko: Dai 7 no Keishou

From Sega Retro