Actions

Template

IssueNameStore/ES

From Sega Retro

< Template:IssueNameStore
cnes: Club Nintendo (ES)
gamereactores: Gamereactor (ES)
micromania: Micromanía (ES)

{{issue|1|name=xxxx xxxx|date=xxxx-xx-xx|price=|barcode=|pdf= }}
{{issue|2|name=xxxx xxxx|date=xxxx-xx-xx|price=|barcode=|pdf= }}
{{issue|3|name=xxxx xxxx|date=xxxx-xx-xx|price=|barcode=|pdf= }}
{{issue|4|name=xxxx xxxx|date=xxxx-xx-xx|price=|barcode=|pdf= }}
{{issue|5|name=xxxx xxxx|date=xxxx-xx-xx|price=|barcode=|pdf= }}
{{issue|6|name=xxxx xxxx|date=xxxx-xx-xx|price=|barcode=|pdf= }}
{{issue|7|name=xxxx xxxx|date=xxxx-xx-xx|price=|barcode=|pdf= }}
{{issue|8|name=xxxx xxxx|date=xxxx-xx-xx|price=|barcode=|pdf= }}
{{issue|9|name=xxxx xxxx|date=xxxx-xx-xx|price=|barcode=|pdf= }}
{{issue|10|name=xxxx xxxx|date=xxxx-xx-xx|price=|barcode=|pdf= }}
{{issue|11|name=xxxx xxxx|date=xxxx-xx-xx|price=|barcode=|pdf= }}
{{issue|12|name=xxxx xxxx|date=xxxx-xx-xx|price=|barcode=|pdf= }}
{{issue|13|name=Junio 1986|date=1986-xx-xx|price=|barcode=|pdf=Micromania ES 013.pdf }}
{{issue|14|name=xxxx xxxx|date=1986-xx-xx|price=|barcode=|pdf= }}
{{issue|15|name=xxxx xxxx|date=1986-xx-xx|price=|barcode=|pdf= }}
{{issue|16|name=Octubre 1986|date=1986-xx-xx|price=325|barcode=|pdf=Micromania ES 016.pdf }}
{{issue|17|name=xxxx xxxx|date=xxxx-xx-xx|price=|barcode=|pdf= }}
{{issue|18|name=xxxx xxxx|date=xxxx-xx-xx|price=|barcode=|pdf= }}
{{issue|19|name=xxxx xxxx|date=xxxx-xx-xx|price=|barcode=|pdf= }}
{{issue|20|name=xxxx xxxx|date=xxxx-xx-xx|price=|barcode=|pdf= }}
{{issue|21|name=Marzo 1987|date=1987-xx-xx|price=|barcode=|pdf= }}
{{issue|22|name=xxxx xxxx|date=xxxx-xx-xx|price=|barcode=|pdf= }}
{{issue|23|name=Mayo 1987|date=1987-xx-xx|price=|barcode=|pdf=Micromania ES 023.pdf }}
{{issue|24|name=Junio 1987|date=1987-xx-xx|price=|barcode=|pdf= }}
{{issue|25|name=Julio 1987|date=1987-xx-xx|price=|barcode=|pdf=Micromania ES 025.pdf }}
{{issue|26|name=Agosto 1987|date=1987-xx-xx|price=|barcode=|pdf= }}
{{issue|27|name=Septiembre 1987|date=1987-xx-xx|price=|barcode=|pdf= }}
{{issue|28|name=Octubre 1987|date=1987-xx-xx|price=|barcode=|pdf= }}
{{issue|29|name=Noviembre 1987|date=1987-xx-xx|price=|barcode=|pdf= }}
{{issue|30|name=Diciembre 1987|date=1987-xx-xx|price=|barcode=|pdf= }}
{{issue|31|name=Enero 1988|date=198x-xx-xx|price=|barcode=|pdf= }}
{{issue|32|name=Febrero 1988|date=1988-xx-xx|price=|barcode=|pdf=Micromania ES 032.pdf }}
{{issue|33|name=Marzo 1988|date=1988-xx-xx|price=|barcode=|pdf=Micromania ES 032.pdf }}
{{issue|34|name=Abril 1988|date=1988-xx-xx|price=|barcode=|pdf= }}
{{issue|35|name=Mayo 1988|date=1988-xx-xx|price=|barcode=|pdf= }}
{{issue|36|name=xxxx xxxx|date=xxxx-xx-xx|price=|barcode=|pdf= }}
{{issue|37|name=xxxx xxxx|date=xxxx-xx-xx|price=|barcode=|pdf= }}
{{issue|38|name=xxxx xxxx|date=xxxx-xx-xx|price=|barcode=|pdf= }}
{{issue|39|name=xxxx xxxx|date=xxxx-xx-xx|price=|barcode=|pdf= }}
{{issue|40|name=xxxx xxxx|date=xxxx-xx-xx|price=|barcode=|pdf= }}
{{issue|41|name=xxxx xxxx|date=xxxx-xx-xx|price=|barcode=|pdf= }}
{{issue|42|name=xxxx xxxx|date=xxxx-xx-xx|price=|barcode=|pdf= }}
{{issue|43|name=xxxx xxxx|date=xxxx-xx-xx|price=|barcode=|pdf= }}
{{issue|44|name=xxxx xxxx|date=xxxx-xx-xx|price=|barcode=|pdf= }}
{{issue|45|name=xxxx xxxx|date=xxxx-xx-xx|price=|barcode=|pdf= }}
{{issue|46|name=xxxx xxxx|date=xxxx-xx-xx|price=|barcode=|pdf= }}
{{issue|47|name=xxxx xxxx|date=xxxx-xx-xx|price=|barcode=|pdf= }}
{{issue|48|name=xxxx xxxx|date=xxxx-xx-xx|price=|barcode=|pdf= }}
{{issue|49|name=xxxx xxxx|date=xxxx-xx-xx|price=|barcode=|pdf= }}
{{issue|50|name=xxxx xxxx|date=xxxx-xx-xx|price=|barcode=|pdf= }}
{{issue|51|name=xxxx xxxx|date=xxxx-xx-xx|price=|barcode=|pdf= }}
{{issue|52|name=xxxx xxxx|date=xxxx-xx-xx|price=|barcode=|pdf= }}
{{issue|53|name=xxxx xxxx|date=xxxx-xx-xx|price=|barcode=|pdf= }}
{{issue|54|name=xxxx xxxx|date=xxxx-xx-xx|price=|barcode=|pdf= }}
{{issue|55|name=xxxx xxxx|date=xxxx-xx-xx|price=|barcode=|pdf= }}
{{issue|56|name=Enero 1993|date=199x-xx-xx|price=|barcode=|pdf= }}
{{issue|57|name=Febrero 1993|date=1993-xx-xx|price=|barcode=|pdf= }}
{{issue|58|name=Marzo 1993|date=1993-xx-xx|price=|barcode=|pdf= }}
{{issue|59|name=Abril 1993|date=1993-xx-xx|price=|barcode=|pdf= }}
{{issue|60|name=Mayo 1993|date=1993-xx-xx|price=|barcode=|pdf= }}
{{issue|61|name=Junio 1993|date=1993-xx-xx|price=|barcode=|pdf= }}
{{issue|62|name=Julio 1993|date=1993-xx-xx|price=|barcode=|pdf= }}
{{issue|63|name=Agosto 1993|date=1993-xx-xx|price=|barcode=|pdf= }}
{{issue|64|name=Septiembre 1993|date=1993-xx-xx|price=|barcode=|pdf= }}
{{issue|65|name=Octubre 1993|date=1993-xx-xx|price=|barcode=|pdf= }}
{{issue|66|name=Noviembre 1993|date=1993-xx-xx|price=|barcode=|pdf= }}
{{issue|67|name=Diciembre 1993|date=1993-xx-xx|price=|barcode=|pdf= }}
{{issue|68|name=Enero 1994|date=199x-xx-xx|price=|barcode=|pdf= }}
{{issue|69|name=Febrero 1994|date=1994-xx-xx|price=|barcode=|pdf= }}
{{issue|70|name=Marzo 1994|date=1994-xx-xx|price=|barcode=|pdf= }}
{{issue|71|name=Abril 1994|date=1994-xx-xx|price=|barcode=|pdf= }}
{{issue|72|name=Mayo 1994|date=1994-xx-xx|price=|barcode=|pdf= }}
{{issue|73|name=Junio 1994|date=1994-xx-xx|price=|barcode=|pdf= }}
{{issue|74|name=Julio 1994|date=1994-xx-xx|price=|barcode=|pdf= }}
{{issue|75|name=Agosto 1994|date=1994-xx-xx|price=|barcode=|pdf= }}
{{issue|76|name=Septiembre 1994|date=1994-xx-xx|price=|barcode=|pdf= }}
{{issue|77|name=Octubre 1994|date=1994-xx-xx|price=|barcode=|pdf= }}
{{issue|78|name=Noviembre 1994|date=1994-xx-xx|price=|barcode=|pdf= }}
{{issue|79|name=Diciembre 1994|date=1994-xx-xx|price=|barcode=|pdf= }}
{{issue|80|name=Enero 1995|date=199x-xx-xx|price=|barcode=|pdf=

}}
micromania2: Micromanía (Segunda Epoca) (ES)

{{issue|1|name=xxxx xxxx|date=xxxx-xx-xx|price=|barcode=|pdf= }}
{{issue|2|name=Julio 1988|date=1988-xx-xx|price=|barcode=|pdf=Micromania2 ES 002.pdf }}
{{issue|3|name=xxxx xxxx|date=xxxx-xx-xx|price=|barcode=|pdf= }}
{{issue|4|name=xxxx xxxx|date=xxxx-xx-xx|price=|barcode=|pdf= }}
{{issue|5|name=xxxx xxxx|date=xxxx-xx-xx|price=|barcode=|pdf= }}
{{issue|6|name=xxxx xxxx|date=xxxx-xx-xx|price=|barcode=|pdf= }}
{{issue|7|name=xxxx xxxx|date=xxxx-xx-xx|price=|barcode=|pdf= }}
{{issue|8|name=xxxx xxxx|date=xxxx-xx-xx|price=|barcode=|pdf= }}
{{issue|9|name=xxxx xxxx|date=xxxx-xx-xx|price=|barcode=|pdf= }}
{{issue|10|name=xxxx xxxx|date=xxxx-xx-xx|price=|barcode=|pdf= }}
{{issue|11|name=xxxx xxxx|date=xxxx-xx-xx|price=|barcode=|pdf= }}
{{issue|12|name=xxxx xxxx|date=xxxx-xx-xx|price=|barcode=|pdf= }}
{{issue|13|name=xxxx xxxx|date=xxxx-xx-xx|price=|barcode=|pdf= }}
{{issue|14|name=xxxx xxxx|date=xxxx-xx-xx|price=|barcode=|pdf= }}
{{issue|15|name=xxxx xxxx|date=xxxx-xx-xx|price=|barcode=|pdf= }}
{{issue|16|name=xxxx xxxx|date=xxxx-xx-xx|price=|barcode=|pdf= }}
{{issue|17|name=xxxx xxxx|date=xxxx-xx-xx|price=|barcode=|pdf= }}
{{issue|18|name=xxxx xxxx|date=xxxx-xx-xx|price=|barcode=|pdf= }}
{{issue|19|name=xxxx xxxx|date=xxxx-xx-xx|price=|barcode=|pdf= }}
{{issue|20|name=xxxx xxxx|date=xxxx-xx-xx|price=|barcode=|pdf= }}
{{issue|21|name=xxxx xxxx|date=xxxx-xx-xx|price=|barcode=|pdf= }}
{{issue|22|name=xxxx xxxx|date=xxxx-xx-xx|price=|barcode=|pdf= }}
{{issue|23|name=xxxx xxxx|date=xxxx-xx-xx|price=|barcode=|pdf= }}
{{issue|24|name=xxxx xxxx|date=xxxx-xx-xx|price=|barcode=|pdf= }}
{{issue|25|name=xxxx xxxx|date=xxxx-xx-xx|price=|barcode=|pdf= }}
{{issue|26|name=xxxx xxxx|date=xxxx-xx-xx|price=|barcode=|pdf= }}
{{issue|27|name=xxxx xxxx|date=xxxx-xx-xx|price=|barcode=|pdf= }}
{{issue|28|name=xxxx xxxx|date=xxxx-xx-xx|price=|barcode=|pdf= }}
{{issue|29|name=xxxx xxxx|date=xxxx-xx-xx|price=|barcode=|pdf= }}
{{issue|30|name=xxxx xxxx|date=xxxx-xx-xx|price=|barcode=|pdf= }}
{{issue|31|name=xxxx xxxx|date=xxxx-xx-xx|price=|barcode=|pdf= }}
{{issue|32|name=xxxx xxxx|date=xxxx-xx-xx|price=|barcode=|pdf= }}
{{issue|33|name=xxxx xxxx|date=xxxx-xx-xx|price=|barcode=|pdf= }}
{{issue|34|name=xxxx xxxx|date=xxxx-xx-xx|price=|barcode=|pdf= }}
{{issue|35|name=xxxx xxxx|date=xxxx-xx-xx|price=|barcode=|pdf= }}
{{issue|36|name=xxxx xxxx|date=xxxx-xx-xx|price=|barcode=|pdf= }}
{{issue|37|name=xxxx xxxx|date=xxxx-xx-xx|price=|barcode=|pdf= }}
{{issue|38|name=xxxx xxxx|date=xxxx-xx-xx|price=|barcode=|pdf= }}
{{issue|39|name=xxxx xxxx|date=xxxx-xx-xx|price=|barcode=|pdf= }}
{{issue|40|name=xxxx xxxx|date=xxxx-xx-xx|price=|barcode=|pdf= }}
{{issue|41|name=xxxx xxxx|date=xxxx-xx-xx|price=|barcode=|pdf= }}
{{issue|42|name=xxxx xxxx|date=xxxx-xx-xx|price=|barcode=|pdf= }}
{{issue|43|name=xxxx xxxx|date=xxxx-xx-xx|price=|barcode=|pdf= }}
{{issue|44|name=xxxx xxxx|date=xxxx-xx-xx|price=|barcode=|pdf= }}
{{issue|45|name=xxxx xxxx|date=xxxx-xx-xx|price=|barcode=|pdf= }}
{{issue|46|name=xxxx xxxx|date=xxxx-xx-xx|price=|barcode=|pdf= }}
{{issue|47|name=xxxx xxxx|date=xxxx-xx-xx|price=|barcode=|pdf= }}
{{issue|48|name=xxxx xxxx|date=xxxx-xx-xx|price=|barcode=|pdf= }}
{{issue|49|name=xxxx xxxx|date=xxxx-xx-xx|price=|barcode=|pdf= }}
{{issue|50|name=xxxx xxxx|date=xxxx-xx-xx|price=|barcode=|pdf= }}
{{issue|51|name=xxxx xxxx|date=xxxx-xx-xx|price=|barcode=|pdf= }}
{{issue|52|name=xxxx xxxx|date=xxxx-xx-xx|price=|barcode=|pdf= }}
{{issue|53|name=xxxx xxxx|date=xxxx-xx-xx|price=|barcode=|pdf= }}
{{issue|54|name=xxxx xxxx|date=xxxx-xx-xx|price=|barcode=|pdf= }}
{{issue|55|name=xxxx xxxx|date=xxxx-xx-xx|price=|barcode=|pdf= }}
{{issue|56|name=Enero 1993|date=199x-xx-xx|price=|barcode=|pdf=Micromania2 ES 056.pdf }}
{{issue|57|name=Febrero 1993|date=1993-xx-xx|price=|barcode=|pdf=Micromania2 ES 057.pdf }}
{{issue|58|name=Marzo 1993|date=1993-xx-xx|price=|barcode=|pdf=Micromania2 ES 058.pdf }}
{{issue|59|name=Abril 1993|date=1993-xx-xx|price=|barcode=|pdf=Micromania2 ES 059.pdf }}
{{issue|60|name=Mayo 1993|date=1993-xx-xx|price=|barcode=|pdf=Micromania2 ES 060.pdf }}
{{issue|61|name=Junio 1993|date=1993-xx-xx|price=|barcode=|pdf=Micromania2 ES 061.pdf }}
{{issue|62|name=Julio 1993|date=1993-xx-xx|price=|barcode=|pdf=Micromania2 ES 062.pdf }}
{{issue|63|name=Agosto 1993|date=1993-xx-xx|price=|barcode=|pdf=Micromania2 ES 063.pdf }}
{{issue|64|name=Septiembre 1993|date=1993-xx-xx|price=|barcode=|pdf=Micromania2 ES 064.pdf }}
{{issue|65|name=Octubre 1993|date=1993-xx-xx|price=|barcode=|pdf=Micromania2 ES 065.pdf }}
{{issue|66|name=Noviembre 1993|date=1993-xx-xx|price=|barcode=|pdf=Micromania2 ES 066.pdf }}
{{issue|67|name=Diciembre 1993|date=1993-xx-xx|price=|barcode=|pdf=Micromania2 ES 067.pdf }}
{{issue|68|name=Enero 1994|date=199x-xx-xx|price=|barcode=|pdf=Micromania2 ES 068.pdf }}
{{issue|69|name=Febrero 1994|date=1994-xx-xx|price=|barcode=|pdf=Micromania2 ES 069.pdf }}
{{issue|70|name=Marzo 1994|date=1994-xx-xx|price=|barcode=|pdf=Micromania2 ES 070.pdf }}
{{issue|71|name=Abril 1994|date=1994-xx-xx|price=|barcode=|pdf=Micromania2 ES 071.pdf }}
{{issue|72|name=Mayo 1994|date=1994-xx-xx|price=|barcode=|pdf=Micromania2 ES 072.pdf }}
{{issue|73|name=Junio 1994|date=1994-xx-xx|price=|barcode=|pdf=Micromania2 ES 073.pdf }}
{{issue|74|name=Julio 1994|date=1994-xx-xx|price=|barcode=|pdf=Micromania2 ES 074.pdf }}
{{issue|75|name=Agosto 1994|date=1994-xx-xx|price=|barcode=|pdf=Micromania2 ES 075.pdf }}
{{issue|76|name=Septiembre 1994|date=1994-xx-xx|price=|barcode=|pdf=Micromania2 ES 076.pdf }}
{{issue|77|name=Octubre 1994|date=1994-xx-xx|price=|barcode=|pdf=Micromania2 ES 077.pdf }}
{{issue|78|name=Noviembre 1994|date=1994-xx-xx|price=|barcode=|pdf=Micromania2 ES 078.pdf }}
{{issue|79|name=Diciembre 1994|date=1994-xx-xx|price=|barcode=|pdf=Micromania2 ES 079.pdf }}
{{issue|80|name=Enero 1995|date=199x-xx-xx|price=|barcode=|pdf=Micromania2 ES 080.pdf

}}
micromania3: Micromanía (Tercera Epoca) (ES)

{{issue|1|name=Febrero 1995|date=1995-xx-xx|price=|barcode=|pdf=Micromania3 ES 001.pdf }}
{{issue|2|name=Marzo 1995|date=1995-xx-xx|price=|barcode=|pdf=Micromania3 ES 002.pdf }}
{{issue|3|name=Abril 1995|date=1995-xx-xx|price=|barcode=|pdf=Micromania3 ES 003.pdf }}
{{issue|4|name=Mayo 1995|date=1995-xx-xx|price=|barcode=|pdf=Micromania3 ES 004.pdf }}
{{issue|5|name=Junio 1995|date=1995-xx-xx|price=|barcode=|pdf=Micromania3 ES 005.pdf }}
{{issue|6|name=Julio 1995|date=1995-xx-xx|price=|barcode=|pdf=Micromania3 ES 006.pdf }}
{{issue|7|name=Agosto 1995|date=1995-xx-xx|price=|barcode=|pdf=Micromania3 ES 007.pdf }}
{{issue|8|name=Septiembre 1995|date=1995-xx-xx|price=|barcode=|pdf=Micromania3 ES 008.pdf }}
{{issue|9|name=Octubre 1995|date=1995-xx-xx|price=|barcode=|pdf=Micromania3 ES 009.pdf }}
{{issue|10|name=Noviembre 1995|date=1995-xx-xx|price=|barcode=|pdf=Micromania3 ES 010.pdf }}
{{issue|11|name=Diciembre 1995|date=199x-xx-xx|price=|barcode=|pdf=Micromania3 ES 011.pdf }}
{{issue|12|name=Enero 1996|date=199x-xx-xx|price=|barcode=|pdf=Micromania3 ES 012.pdf }}
{{issue|13|name=Febrero 1996|date=1996-xx-xx|price=|barcode=|pdf=Micromania3 ES 013.pdf }}
{{issue|14|name=Marzo 1996|date=1996-xx-xx|price=|barcode=|pdf=Micromania3 ES 014.pdf }}
{{issue|15|name=Abril 1996|date=1996-xx-xx|price=|barcode=|pdf=Micromania3 ES 015.pdf }}
{{issue|16|name=xxxx xxxx|date=xxxx-xx-xx|price=|barcode=|pdf= }}
{{issue|17|name=xxxx xxxx|date=xxxx-xx-xx|price=|barcode=|pdf= }}
{{issue|18|name=xxxx xxxx|date=xxxx-xx-xx|price=|barcode=|pdf= }}
{{issue|19|name=xxxx xxxx|date=xxxx-xx-xx|price=|barcode=|pdf= }}
{{issue|20|name=xxxx xxxx|date=xxxx-xx-xx|price=|barcode=|pdf= }}
{{issue|21|name=xxxx xxxx|date=xxxx-xx-xx|price=|barcode=|pdf= }}
{{issue|22|name=xxxx xxxx|date=xxxx-xx-xx|price=|barcode=|pdf= }}
{{issue|23|name=xxxx xxxx|date=xxxx-xx-xx|price=|barcode=|pdf= }}
{{issue|24|name=xxxx xxxx|date=xxxx-xx-xx|price=|barcode=|pdf= }}
{{issue|25|name=xxxx xxxx|date=xxxx-xx-xx|price=|barcode=|pdf= }}
{{issue|26|name=xxxx xxxx|date=xxxx-xx-xx|price=|barcode=|pdf= }}
{{issue|27|name=xxxx xxxx|date=xxxx-xx-xx|price=|barcode=|pdf= }}
{{issue|28|name=xxxx xxxx|date=xxxx-xx-xx|price=|barcode=|pdf= }}
{{issue|29|name=xxxx xxxx|date=xxxx-xx-xx|price=|barcode=|pdf= }}
{{issue|30|name=xxxx xxxx|date=xxxx-xx-xx|price=|barcode=|pdf= }}
{{issue|31|name=xxxx xxxx|date=xxxx-xx-xx|price=|barcode=|pdf= }}
{{issue|32|name=xxxx xxxx|date=xxxx-xx-xx|price=|barcode=|pdf= }}
{{issue|33|name=xxxx xxxx|date=xxxx-xx-xx|price=|barcode=|pdf= }}
{{issue|34|name=xxxx xxxx|date=xxxx-xx-xx|price=|barcode=|pdf= }}
{{issue|35|name=xxxx xxxx|date=xxxx-xx-xx|price=|barcode=|pdf= }}
{{issue|36|name=xxxx xxxx|date=xxxx-xx-xx|price=|barcode=|pdf= }}
{{issue|37|name=xxxx xxxx|date=xxxx-xx-xx|price=|barcode=|pdf= }}
{{issue|38|name=xxxx xxxx|date=xxxx-xx-xx|price=|barcode=|pdf= }}
{{issue|39|name=xxxx xxxx|date=xxxx-xx-xx|price=|barcode=|pdf= }}
{{issue|40|name=xxxx xxxx|date=xxxx-xx-xx|price=|barcode=|pdf= }}
{{issue|41|name=xxxx xxxx|date=xxxx-xx-xx|price=|barcode=|pdf= }}
{{issue|42|name=xxxx xxxx|date=xxxx-xx-xx|price=|barcode=|pdf= }}
{{issue|43|name=xxxx xxxx|date=xxxx-xx-xx|price=|barcode=|pdf= }}
{{issue|44|name=xxxx xxxx|date=xxxx-xx-xx|price=|barcode=|pdf= }}
{{issue|45|name=xxxx xxxx|date=xxxx-xx-xx|price=|barcode=|pdf= }}
{{issue|46|name=xxxx xxxx|date=xxxx-xx-xx|price=|barcode=|pdf= }}
{{issue|47|name=xxxx xxxx|date=xxxx-xx-xx|price=|barcode=|pdf= }}
{{issue|48|name=xxxx xxxx|date=xxxx-xx-xx|price=|barcode=|pdf= }}
{{issue|49|name=xxxx xxxx|date=xxxx-xx-xx|price=|barcode=|pdf= }}
{{issue|50|name=xxxx xxxx|date=xxxx-xx-xx|price=|barcode=|pdf= }}
{{issue|51|name=xxxx xxxx|date=xxxx-xx-xx|price=|barcode=|pdf= }}
{{issue|52|name=xxxx xxxx|date=xxxx-xx-xx|price=|barcode=|pdf= }}
{{issue|53|name=xxxx xxxx|date=xxxx-xx-xx|price=|barcode=|pdf= }}
{{issue|54|name=xxxx xxxx|date=xxxx-xx-xx|price=|barcode=|pdf= }}
{{issue|55|name=xxxx xxxx|date=xxxx-xx-xx|price=|barcode=|pdf=

}}
rox: Revista Oficial Xbox (ES)