Actions

Template

IssueNameStore/TW

From Sega Retro

< Template:IssueNameStore
dyb: Diànshì Yóulè Bàodǎo (TW)
dyz: Diànshì Yóulè Zázhì (TW)
dianjiwang: Diànjí Wáng (TW)
des: Diànwán e Shìdài (TW)
famitsups2tw: Famitsu PS2 Taiwan (TW)
fxdz: Fēi Xùn Diànwán Zhōukān (TW)
gamefans: Game Fans (TW)
gk: Gōnglüè Kuàibào (TW)
jk: Jífēng Kuàibào (TW)
jxd: Jīng Xùn Diànnǎo (TW)

{{issue|1|name=xxxx xxxx|date=198x-xx-xx|price=|barcode=|pdf= }}
{{issue|2|name=xxxx xxxx|date=198x-xx-xx|price=|barcode=|pdf= }}
{{issue|3|name=xxxx xxxx|date=198x-xx-xx|price=|barcode=|pdf= }}
{{issue|4|name=xxxx xxxx|date=198x-xx-xx|price=|barcode=|pdf= }}
{{issue|5|name=xxxx xxxx|date=198x-xx-xx|price=|barcode=|pdf= }}
{{issue|6|name=xxxx xxxx|date=198x-xx-xx|price=|barcode=|pdf= }}
{{issue|7|name=xxxx xxxx|date=198x-xx-xx|price=|barcode=|pdf= }}
{{issue|8|name=xxxx xxxx|date=198x-xx-xx|price=|barcode=|pdf= }}
{{issue|9|name=xxxx xxxx|date=1987-xx-xx|price=|barcode=|pdf= }}
{{issue|10|name=xxxx xxxx|date=1987-07-10|price=|barcode=|pdf=JingXunDiannao TW 10.pdf }}
{{issue|11|name=xxxx xxxx|date=1987-08-10|price=|barcode=|pdf=JingXunDiannao TW 11.pdf }}
{{issue|12|name=xxxx xxxx|date=1987-09-10|price=|barcode=|pdf=JingXunDiannao TW 12.pdf }}
{{issue|13|name=xxxx xxxx|date=1987-10-10|price=|barcode=|pdf=JingXunDiannao TW 13.pdf }}
{{issue|14|name=xxxx xxxx|date=1987-11-10|price=|barcode=|pdf=JingXunDiannao TW 14.pdf }}
{{issue|15|name=xxxx xxxx|date=1987-12-10|price=|barcode=|pdf=JingXunDiannao TW 15.pdf }}
{{issue|16|name=xxxx xxxx|date=1988-01-10|price=|barcode=|pdf=JingXunDiannao TW 16.pdf }}
{{issue|17|name=xxxx xxxx|date=1988-02-10|price=|barcode=|pdf=JingXunDiannao TW 17.pdf }}
{{issue|18|name=xxxx xxxx|date=1988-03-10|price=|barcode=|pdf=JingXunDiannao TW 18.pdf }}
{{issue|19|name=xxxx xxxx|date=1988-04-10|price=|barcode=|pdf=JingXunDiannao TW 19.pdf }}
{{issue|20|name=xxxx xxxx|date=1988-05-10|price=|barcode=|pdf=JingXunDiannao TW 20.pdf }}
{{issue|21|name=xxxx xxxx|date=1988-06-10|price=|barcode=|pdf=JingXunDiannao TW 21.pdf }}
{{issue|22|name=xxxx xxxx|date=1988-07-10|price=|barcode=|pdf=JingXunDiannao TW 22.pdf }}
{{issue|23|name=xxxx xxxx|date=1988-08-10|price=|barcode=|pdf=JingXunDiannao TW 23.pdf }}
{{issue|24|name=xxxx xxxx|date=1988-09-10|price=|barcode=|pdf=JingXunDiannao TW 24.pdf }}
{{issue|25|name=xxxx xxxx|date=1988-10-10|price=|barcode=|pdf=JingXunDiannao TW 25.pdf }}
{{issue|26|name=xxxx xxxx|date=1988-11-10|price=|barcode=|pdf=JingXunDiannao TW 26.pdf }}
{{issue|27|name=xxxx xxxx|date=1988-12-10|price=|barcode=|pdf=JingXunDiannao TW 27.pdf

}}
md: Mìjì Dàquán (TW)

{{issue|1|name=xxxx xxxx|date=xxxx-xx-xx|price=|barcode=|pdf= }}
{{issue|2|name=xxxx xxxx|date=xxxx-xx-xx|price=|barcode=|pdf= }}
{{issue|3|name=xxxx xxxx|date=xxxx-xx-xx|price=|barcode=|pdf= }}
{{issue|4|name=xxxx xxxx|date=xxxx-xx-xx|price=|barcode=|pdf= }}
{{issue|5|name=xxxx xxxx|date=xxxx-xx-xx|price=|barcode=|pdf= }}
{{issue|6|name=xxxx xxxx|date=xxxx-xx-xx|price=|barcode=|pdf= }}
{{issue|7|name=xxxx xxxx|date=xxxx-xx-xx|price=|barcode=|pdf= }}
{{issue|8|name=xxxx xxxx|date=xxxx-xx-xx|price=|barcode=|pdf= }}
{{issue|9|name=xxxx xxxx|date=xxxx-xx-xx|price=|barcode=|pdf=MijiDaquan TW 09.pdf }}
{{issue|10|name=xxxx xxxx|date=xxxx-xx-xx|price=|barcode=|pdf=MijiDaquan TW 10.pdf }}
{{issue|11|name=xxxx xxxx|date=xxxx-xx-xx|price=|barcode=|pdf=MijiDaquan TW 11.pdf }}
{{issue|12|name=xxxx xxxx|date=xxxx-xx-xx|price=|barcode=|pdf= }}
{{issue|13|name=xxxx xxxx|date=xxxx-xx-xx|price=|barcode=|pdf=MijiDaquan TW 13.pdf }}
{{issue|14|name=xxxx xxxx|date=xxxx-xx-xx|price=|barcode=|pdf=MijiDaquan TW 14.pdf }}
{{issue|15|name=xxxx xxxx|date=xxxx-xx-xx|price=|barcode=|pdf=MijiDaquan TW 15.pdf

}}
supergamertw: Super Gamer (TW)
famitsutw: Weekly Famitsu (TW)


  • 电子游戏软件
  • GAME集中营