Actions

Yi Men Ying Lie: Yang Jia Jiang/Region coding

From Sega Retro

Back to: Yi Men Ying Lie: Yang Jia Jiang.

?? ROM

YangJiaJiang MDTitleScreen.png

NTSC-J console
YangJiaJiang MDTitleScreen.png

NTSC-U console
YangJiaJiang MDTitleScreen.png

PAL console
Works as expected. Works as expected. Partially optimised.
  • Game speed: Unknown
  • Music: Yes
  • Full screen: No