Sonic the Hedgehog 4 Episode I/Production credits

From Sega Retro

Back to: Sonic the Hedgehog 4 Episode I.

iOS version

Created by Sonic Team
In cooperation with Dimps Digital Innovator
 • Producer: Hiroyuki Kawano
 • Line Producer: Kouichi Sakita
 • Lead Designer: Yukihiro Higashi
 • Designers: Kenji Ayukawa, Ayano Komatsu, Ayako Kurita
 • Technical Manager: Hiroshi Waki
 • Technical Support: Syuichi Goto, Takashi Nakano, Daisuke Kanauchi
 • Product Engineering Manager: Masahisa Naganuma
 • Product Engineering Support: Masaki Tanaka, Kazuhiro Gotani
 • Lead Programmer: Katsuya Kuramoto
 • Programmers: Koji Okugawa, Chinami Ishizaki, Kouhei Hanaoka, Satoshi Akitomi, Kouji Hokazono, Keisuke Tanaka, Kazuki Yoshida, Takashi Yamatani (Ei-Chi), Kosuke Yurita (SAFARI GAMES)
 • Additional Art Manager: Kazuhiko Yamamoto
 • Lead Artist: Nobuyuki Kuroki
 • Artists: Yuko Yamanoue, Etsuko Hosokawa, Kaori Aoyama, Sadaki Matsumoto, Maki Fukunaga, Shinji Nohara, Maki Terasaka, Yumi Okamura, Mai Miyamoto, Rika Nagayasu (NEURON- AGE), Shingo Hirotani (NEURON- AGE), Makoto Hasegawa (NEURON- AGE), Takahiro Tsukamoto (ACCESS GAMES)
 • Sound Support: Atsuyoshi Isemura
SEGA CORPORATION
Special Thanks
SEGA OF AMERICA, INC.
SEGA Europe Ltd.
Uncredited

Breakdown

References


Sonic the Hedgehog 4 Episode I

Sonic4EpI PC title.png

Main page | Maps | Achievements | Changelog | Credits | Bugs | Magazine articles


Music: Sonic the Hedgehog 4 Episode I Original Soundtrack (2012) | Sonic the Hedgehog 4 Episode I & II Original Soundtrack (2012)

No results