Mario & Sonic at the Olympic Games/Production credits

From Sega Retro

Back to: Mario & Sonic at the Olympic Games.

Wii version

 • Development Manager: Tomohkio Sato, Kenji Mitani
 • Project Leader: Kenichi Kaji, Kenshi Abe
 • Plan Leader: Masaki Oka, Takeshi Saitou
 • Planners: Hideshi Kyounen, Koji Yasumura, Yuu Shigehisa, Takashi Endou, Yoshinobu Ohyama
 • Program Leader: Hitoshi Tatemoto, Takeshi Machida
 • Programmers: Toshiro Kawamura, Hiroshi Yamaguchi, Shuji Kurino, Masato Kimura, Yasunobu Matsumura, Jun Masago, Masami Miyami, Jun Oyanayi, Takahiro Takahashi, Ken Hattori
 • Design Leader: Masahiko Sawada, Mari Sawashima
 • Designers: Koichi Kizato, Hiroyuki Shigetomi, Mitsuru Kawasaki, Satoshi Wada, Hiroaki Danba, Miki Kido, Yuki Yamanaka, Reiko Matsumoto, Akihiko Abe, Naoyuki Hironaka, Misako Sakai, Chieko Akizuki, Kato Shigemoto, Satoshi Kitaoka, Akihiko Nakajima, Yasuhiro Tamaki, Akira Masuda, Takayuki Nakamura, Ayumi Miyake, Marumi Nakajyo, Hidenobu Takemoto, Kazuhiro Kimura, Naoki Taji, Keizi Nishino, Nobuhiro Shimada, Kouki Watari, Hiroyuki Matsumoto, Hisashi Ooshio, Kuniakazu Yanagisawa, Kouichi Soeda, Takeshi Miyamoto, Emiko Shindou, Reiko Komatsu, Chizuko Tamura, Yudai Niwa, Kazuhiko Fukuhara, Osamu Machida, Kohji Shimozawa, Miki Fujimoto, Tsuyoshi Miyazaki, Syohei Yoshimoto, Miyuki Nogawa, Akira Kawasaki, Jun Okada
 • Sound Leader: Isao Kasai
 • Sound Designers: Kenji Tani, Makoto Suehiro, Yasuhiko Akanishi, Masahiko Hataya, Kiron
 • Development Officer: Tetsuo Nakano, Takeshi Murata, Keisuke Makino, Makoto Nakabayashi
Opening Movie
 • Producer: Masahito Imamura
 • Director: Takashi Nakashima
 • Design Managers: Jun Masuda, Takauya Hada
 • Project Manager: Ayano Fukada
 • Coordinator: Akara Itou
 • Modeling Supervisors: Kenichi Nishida, Hideyuki Higashi
 • Animation Supervisors: Jiro Yamagishi
 • Designers: Takuya Imamura, Hiroyuki Yagi, Toshihiro Aamaki, Masaki Iwahashi
 • Modeling Designers: Hideaki Makinouchi, Yutaka Yamaki, Emiri Minagama
 • Animators: Tsuyoshi Tanaka, Tatsunori Tomiyama
 • VFX Designers: Yoshihisa Inoue, Shuntaro Furukawa, Takeyuki Suzuki, Wataru Kitamura, Kazuma Muneto
 • Designers: Takafumi Arai, Takashi Kawamura, Daisuke Miura, Tadamitu Kurihara, Minobu Fujii
Sound
SEGA Corporation
Sega of America, Inc.
SEGA Europe, Ltd.
Nintendo
 • Graphic Supervisors: Yo Ohnishi, Tsuyoshi Watanabe
 • Illustration Supervisors: Yusuke Nakano, Wataru Yamaguchi
 • Sound Supervisors: Koji Kondo, Taro Bando
 • Voice: Charles Martinet, Jen Taylor, Scott Burns, Kazumi Totaka, Deanna Mustard, Nate Bihldorff, Dex Manley, Sanae Suzaki, Yoji Inagaki, Toru Asakawa
 • Technical Support: Shintaro Jikumaru
 • Artwork: Ryo Koizumi, Yasuo Inoue
 • Coordination: Emi Watanabe, Yuya Sato, Keisuke Nakamura
 • Associate Producers: Toyokazu Nonaka, Miyuki Hirose
 • Producer: Hiroshi Sato
 • Senior Producer: Shigeru Miyamoto
 • Executive Producer: Satoru Iwata
Ism
 • Executive Producer: Raymond Goldsmith
 • Dusiness Affairs: Derek Mitchell
 • Project Director: Jonathan Kemp
 • Visual Elements & Gameplay: Lee Cocker
 • Olympic Apporovals: Aaron Kirby
 • Olympic Apporovals & Research: Riva Smith, Jenny Loudon
 • Television & Marketing Services: Rebecca Perez, Rita Barsony
Source:
In-game credits
Source:
Uncredited


Nintendo DS version

 • Development Manager: Tomohkio Sato, Kenji Mitani
 • Project Leader: Kenshi Abe, Kenichi Kaji
 • Plan Leader: Takeshi Saitou, Masaki Oka
 • Planners: Yuu Shigehisa, Takashi Endou, Yoshinobu Ohyama, Hideshi Kyounen, Koji Yasumura
 • Program Leader: Takeshi Machida, Hitoshi Tatemoto
 • Programmers: Masami Miyami, Jun Oyanayi, Takahiro Takahashi, Ken Hattori, Tyuyoshi Kondo, Toshiro Kawamura, Hiroshi Yamaguchi, Shuji Kurino, Masato Kimura, Yasunobu Matsumura, Jun Masago
 • Design Leaders: Mari Sawashima, Masahiko Sawada
 • Designers: Emiko Shindou, Reiko Komatsu, Chizuko Tamura, Yudai Niwa, Kazuhiko Fukuhara, Osamu Machida, Kohji Shimozawa, Miki Fujimoto, Tsuyoshi Miyazaki, Syohei Yoshimoto, Miyuki Nogawa, Akira Kawasaki, Jun Okada, Koichi Kizato, Hiroyuki Shigetomi, Mitsuru Kawasaki, Satoshi Wada, Hiroaki Danba, Miki Kido, Yuki Yamanaka, Reiko Matsumoto, Akihiko Abe, Naoyuki Hironaka, Misako Sakai, Chieko Akizuki, Kato Shigemoto, Satoshi Kitaoka, Akihiko Nakajima, Yasuhiro Tamaki, Akira Masuda, Takayuki Nakamura, Ayumi Miyake, Marumi Nakajyo, Hidenobu Takemoto, Kazuhiro Kimura, Naoki Taji, Keizi Nishino, Nobuhiro Shimada, Kouki Watari, Hiroyuki Matsumoto, Hisashi Ooshio, Kuniakazu Yanagisawa, Kouichi Soeda, Takeshi Miyamoto
 • Sound Leader: Isao Kasai
 • Sound Designers: Masahiko Hataya, Kiron, Kenji Tani, Makoto Suehiro, Yasuhiko Akanishi
 • Development Officer: Makoto Nakabayashi, Tetsuo Nakano, Takeshi Murata, Keisuke Makino
Nintendo
 • Graphic Supervisors: Yo Ohnishi, Akiko Kato, Tsuyoshi Watanabe
 • Illustration Supervisors: Yusuke Nakano, Wataru Yamaguchi
 • Sound Supervisors: Koji Kondo, Taro Bando
 • Voice: Charles Martinet, Jen Taylor, Scott Burns, Kazumi Totaka, Deanna Mustard, Nate Bihldorff, Dex Manley, Sanae Suzaki, Yoji Inagaki, Toru Asakawa
 • Technical Support: Shintaro Jikumaru
 • Artwork: Ryo Koizumi, Yasuo Inoue
 • Coordination: Emi Watanabe, Yuya Sato, Keisuke Nakamura
 • Associate Producers: Toyokazu Nonaka, Miyuki Hirose
 • Producer: Hiroshi Sato
 • Senior Producer: Shigeru Miyamoto
 • Executive Producer: Satoru Iwata
ISM
 • Executive Producer: Raymond Goldsmith
 • Business Affairs: Derek Mitchell
 • Project Director: Jonathan Kemp
 • Visual Elements & Gameplay: Lee Cocker
 • Olympic Apporovals: Aaron Kirby
 • Olympic Apporovals & Research: Riva Smith, Jenny Loudon
 • IOC Television & Marketing Services: Rebecca Perez, Rita Barsony
Source:
In-game credits